Přeskočit na obsah

O klášteře

Klášter sv. Karla Boromejského a kaple Božského srdce páně v Jiříkově 

Důstojná a tichá budova kláštera svatého Karla Boromejského, která téměř sto let sloužila jako domov řádových sester boromejek, se nyní stala sídlem Schrödingerova institutu, střediska volného času pro děti a mládež z celého Šluknovského výběžku.

Zde se nachází vedení celé organizace, ale své zázemí tu mají i pedagogové, kteří se připravují na svou práci s dětmi v celém regionu, a ti, kteří přímo v budově a přilehlém areálu organizují celou řadu pravidelných aktivit a kroužků pro děti z Jiříkova a okolí.

Kromě toho se zde konají v době školních prázdnin příměstské i pobytové tábory Schrödingerova institutu. Školy, vzdělávací organizace a organizace pracující s dětmi zde mají možnost krátkodobých pobytů s přespáním, což mnozí využívají při svých výpravách po severních Čechách a Českosaském Švýcarsku, ale také pro formační pobyty žáků základních škol, či teambuildingy pracovních kolektivů.

Součástí klášterního komplexu je i nově opravená kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, která svou neobyčejnou atmosférou vybízí k ztišení a rozjímání. Proto je Klášter sv. Karla Boromejského vhodným místem i pro církevní organizace, které zde mohou pořádat kurzy duchovní obnovy, přednášky, nebo setkávání křesťanské mládeže.

Kaple je využívána též jako kulturní zařízení, kde se pořádají koncerty, přednášky, komponované večery s literaturou, poezií a hudbou.

Krásná zahrada

Přijďte k nám a poseďte na zahradě.

Místo pro všechny

Mnoho různých aktivit a kroužků, které čekají jen na Vás!

Klášter

Přijďte do kaple rozjímat a přemýšlet o všem možném i nemožném.

Schrödingerův institut a Klášter sv. Karla Boromejského

Krátce po svém založení v roce 2012 hledal Schrödingerův institut místo, odkud by organizoval své aktivity. Díky vstřícnosti sester boromejek, které nabídly institutu k dlouhodobému pronájmu několik let nevyužívanou budovu svého kláštera i s kaplí Nejsvětějšího srdce Ježíšova, našel Schrödingerův institut své zázemí právě zde, v příhraničním městečku Jiříkov. 

Klášter sv. Karla Boromejského se pro institut stal novým domovem, kde se organizovaly a uskutečňovaly pravidelné aktivity pro děti ze Šluknovského výběžku, ale také celá řada táborů pobytových i příměstských, výletů, jednodenních akcí, mezigeneračních, mezinárodních i multikulturních setkávání. 

Naneštěstí se v roce 2014 začaly projevovat dopady mnohaletého zanedbávání budovy, jejíž krov, nosné i vazné trámy byly napadeny dřevomorkou, a to v takovém rozsahu, že hrozilo zřícení budovy. V roce 2015 musel být klášter znepřístupněn veřejnosti i zaměstnancům pro jeho nebezpečný stav. 

Sestry boromejky stály před otázkou, zda budovu kláštera zbořit nebo zachránit. Zvítězilo to druhé a o dva roky později tak byla zahájena první etapa rekonstrukce kláštera. Ta spočívala ve výměně̌ celé dřevěné a dřevomorkou napadené konstrukce krovu a všech vazných a nosných trámů, a ty byly nahrazeny ocelobetonovou konstrukcí. Střecha byla pokryta novou krytinou, rekonstrukcí prošla i část oken v prvním patře, nezapomnělo se ani na rekonstrukci věže nad kaplí, na níž byl dosazen nový kříž, který klášteru darovala stavební firma Wakos. 

O dva roky později pak byla zahájena druhá etapa rekonstrukce, jejíž součástí byla rekonstrukce elektroinstalací, rozvodů vody, plynu a topení pocházejících z osmdesátých let minulého století.

Zároveň byly rekonstruovány dřevěné podlahy, repasovány dřevěné dveře a zárubně, došlo i na nové omítky ve všech místnostech, výměnu oken, osvětlení, plynového kotle a vodárny, byla nově vybudována sociální zařízení, odhlučnění místností, rozvody zabezpečovacího zařízení a kamerového systému, Wi-Fi  a dalších zařízení. Při druhé etapě̌ se také podařilo vymalovat a částečně zrekonstruovat kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Součástí rekonstrukce je také pořízení zcela nového vybavení kluboven, sborovny i ředitelny, cvičné kuchyně, výtvarného ateliéru, klubovny pro malé čtenáře, pro předškolní klub Koťátko atd.

Celou rekonstrukci za téměř 25 milionů korun financovala Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, s významným finančním přispěním německé nadace Renovabis.

Klášter sv. Karla Boromejského je od 1. září 2020 novým sídlem Schrödingerova institutu, které se sem přestěhovalo z původního sídla ve Varnsdorfu.

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, založená v r. 1652 v lotrinském Nancy, vznikla jako odpověď pěti statečných žen na potřebu ošetřovat lidi, nakažené morem, cholerou, soužené hladem a bídou všeho druhu, která zavládla po třicetileté válce. 

Z původního společenství Služebnic Svaté Rodiny postupně vzniká řeholní kongregace, která přijímá za vzor život milánského arcibiskupa sv. Karla Boromejského, jenž byl ve své době příkladem obětavého milosrdenství. Protože jeho socha stála na dvoře prvního domu v Nancy, začali lidé sami nazývat sestry jeho jménem. 

Zpočátku se jejich činnost soustředila na návštěvy a péči o nemocné po domech těch nejchudších a nejpotřebnějších, ale brzy se na žádost mnohých stále rozšiřovala na působení v nemocnicích, sirotčincích, školách pro chudé děti, pro hluchoněmé, v psychiatrických léčebnách. Když okolní města kolem Nancy viděla lásku sester a jejich nasazení, zvala je do okolí. Již ke konci 17. století mají jen v samotné Francii na 50 domů. Postupně sestry přijímají i evangelijní rady a zavazují se žít podle pevných pravidel, které pro ně sestavil premonstrátský opat Epiphanius Louys. Ve slibu milosrdenství se zavazují žít, pracovat a obětovat se až do smrti ve službě chudým, nemocným a všem potřebným.

Od prvních dob svého vzniku uprostřed bídy, nemocí a smrti, která zavládla Lotrinskem po třicetileté válce, se boromejky vyznačovaly pohotovostí a připraveností přiložit ruce všude, kde bylo potřeba pomoci.

Na Malé Straně v Praze v podpetřínských stráních postavily sestry nemocnici i mateřinec se sídlem své generální představené jako organizační a duchovní centrum mladé Kongregace. Sestry postupně přebíraly službu v sociálních a zdravotních ústavech, z nichž mnohé od základů postavily. Byly to nemocnice, odkladové nemocnice a léčebny, starobince, sirotčince, ústavy pro mentálně a tělesně postižené. Sestry nehledaly teologické nebo filosofické zdůvodnění, proč je na světě tolik bolesti. Dostatečnou odpověď čerpaly z Eucharistie, z života víry a modlitby – a šly prostě pomáhat.

Z Prahy se Kongregace rozšířila do Vídně, v Polsku do Mikolowa a Třebnice (a odtud do misií), z Nancy dále do Trevíru a Grafschaftu v Německu. Dnes jsou jednotlivé kongregace v různých zemích samostatné, a přece, protože vyšly z jedné kolébky, jednotné v duchu i naplňování svého poslání, a spolupracující, sjednocené ve Federaci Milosrdných sester. Setkávání a vzájemná pomoc a sdílení tak umožňují upevňovat pouta a předávat pochodeň milosrdenství dalším a dalším generacím.

Poslání sester boromejek je prosté – v síle víry jít a účinným způsobem pomáhat. Je to jedno, jde-li o člověka nemocného nebo umírajícího, o dítě či dospělého, o člověka chudého fyzicky nebo duševně či duchovně, který má třeba hmotných věcí nadbytek, ale schází mu to podstatné – smysl života, láska a důvěra, vědomí a pocit bezpečí. Kdysi pomáhaly sestry takřka holýma rukama, dnes třeba s pomocí nejmodernější techniky. Avšak vždy jde o to nasadit sebe celého se této službě vydat. Domov sv. Karla Boromejského v Praze je zároveň domovem komunity boromejek. Po pádu komunismu a navrácení původního majetku zde mohou po dlouhých 50 letech opět šířit ducha milosrdenství.  

V současné době tvoří zdejší komunitu třináct sester. Převážná část z nich již patří věkem do „důchodu“, ale stále slouží ku prospěchu ostatních. Kromě služeb viditelných: duchovní péče u nemocných, pěstování květin, výzdoba kostela, zajišťování ubytování pro brigádnice a vytváření zázemí pro sestry z komunity, které pracují v Domově u lůžka nemocných, přidávají sestry to, co je často skryté – modlitbu a oběť bolesti a obtíží, které s sebou přináší nemoc. 

Sestry boromejky také přicházejí často do kontaktu s klientkami věznice v Praze Řepích. Snaží se dát klientkám důvěru, povzbuzení a možnost dobrého využití jejich schopností a času. 

V Jiříkově na severu Čech Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského působila od roku 1868. Boromejky zde postupně vedly školu, špitál, nejdříve pod názvem Nemocnice Srdce Ježíšova, pozdější Soukromá nemocnice u svatého Karla Boromejského a Sirotčinec svatého Josefa neboli dětská útulna. Klášterní budovu spolu s kaplí postavil řád vedle špitálu z roku 1870. Výstavba kaple začala roku 1899, slavnostní vysvěcení proběhlo 20. května 1901. Postavil ji šluknovský stavitel Josef Gaube, donátorkou byla slečna Julie Donathová. Sestry boromejky působily v Jiříkově až do roku 1990. Klášter poté zůstal opuštěný a kaple byla využívána pouze příležitostně. Od roku 2012 klášter s kaplí využívá Schrödingerův institut.

Kdo za tím vším stojí?

Žádné rekonstrukce by nebylo kdyby nebyli správní lidé na správném místě, a my tímto děkujeme všem firmám, ale i jednotlivcům, kteří pomohli ať už svou prací, financemi a nebo zájmem. Celou rekonstrukci naplánovala a připravila rumburská firma ProProjekt s.r.o a rekonstrukci vedla firma Wakos. Do prací ve druhé etapě rekonstrukce kláštera investovali Boromejky více než pět milionů korun. O další finanční podporu požádala kongregace ve spolupráci se Schrödingerovým institutem a za podpory biskupa Litoměřické diecéze o. Jana Baxanta německý nadační fond Renovabis, který do celé akce přispěl 180 tisíc Eur. Ze statisícové dotace z Nadace ČEZ mohl Schrödingerův institut pořídit do kláštera zcela novou kuchyň i s moderními spotřebiči, vybavení kuchyně nádobím pak pořídil institut z dotace ve výši padesát tisíc korun od města Jiříkova. A nesmíme zapomenout na obrovské poděkování všem zaměsnancům Schrödingerova institutu, kteří se podíleli na pomoci při rekonstrukci Kláštera.